1. Wskazówki dla autorów

W Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie” publikowane są oryginalne artykuły naukowe w języku angielskim.  

Redakcja Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, Seria ”Administracja i Zarządzanie” prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.


2. Wymagania dotyczące artykułów i techniki przygotowania tekstu
 • Objętość artykułu powinna zawierać się w przedziale 12 -15 stron zapisanych w formacie A4 (łącznie z tabelami, rysunkami, bibliografią, abstraktem).
 • Tekst powinien być napisany TNR czcionką 12 pkt. z interlinią – 1,5. Można odróżnić tekst za pomocą kursywy.  Nie należy stosować podkreśleń.
 • Tytuł artykułu -  czcionka bold 12 pkt., wyśrodkowany.
 • Śródtytuły –  czcionka bold; wyrównanie do lewego marginesu.
 • Cały tekst (oprócz tytułu i śródtytułów) wyjustowany, wyodrębnione akapity, nie należy stosować wymuszonych podziałów.
 • Schematy, zdjęcia, wykresy  (opisane zawsze jako rysunek) oraz tabele powinny być ponumerowane kolejno. Rysunki i tabele należy umieszczać jak najbliżej miejsca ich przywołania w tekście głównym artykułu.
 • Tytuł tabeli – TNR 12 pkt. Interlinia wewnątrz tabeli – pojedyncza. Wszystkie nagłówki wyśrodkowane. Tekst i liczby wewnątrz tabeli – TNR 10 pkt. Linie wyłącznie poziome.
 • Tytuł rysunku - TNR 12 pkt,  należy umieścić bezpośrednio pod nim i oznaczać wyrażeniem Rysunek X. Opis rysunku czcionka Arial. Wielkość czcionki od 8 do 10 punktów. Szerokość rysunku nie może przekroczyć 12,5 cm
 • Tabele należy umieszczać bez wewnętrznego cieniowania a rysunki zamieszczać w skali szarości (bez kolorów).
 • Bibliografię należy zapisywać tylko alfabetem łacińskim.
 • Bibliografia powinna zawierać pozycje literatury zagranicznej.

3. Układ artykułu

Strona tytułowa (oddzielny plik –dokument programu Word)

Tekst artykułu (oddzielny plik - dokument programu Word)

 • Tytuł artykułu (polski i angielski).
 • Streszczenie w języku polskim i abstrakt w języku angielskim (maks. 200 słów). Treść powinna odnosić się do wszystkich kolejnych części artykułu, tj. wstępu wraz z celem badań, materiałów badawczych i metod stosowanych w artykule oraz zawierać najważniejsze ustalenia i wnioski z badań. Należy użyć wszystkich słów kluczowych wewnątrz streszczenia (ułatwi to odnalezienie tego artykułu przez osoby zainteresowane).
 • Słowa kluczowe (maks. 6).
 • Tekst podstawowy powinien składać się z następujących części: Wstęp, Przegląd literatury, Metodologia badań, Wyniki i dyskusja, Wnioski, Bibliografia.
 • Powstałe wątpliwości nieobjęte niniejszą instrukcją powinny zostać rozwiązane w oparciu o system APA (www.apastyle.org).
4. Sposób cytowania

Cytując publikacje innych autorów należy stosować następujące zapisy:
 • Dosłowne przytaczanie tekstu: (Kowalski, 2012, s. 27)
 • Przytoczenie tekstu zinterpretowane przez autora: (Kowalski, 2012)
 • W przypadku cytowania dzieł różnych autorów układa się je w porządku chronologicznym: (Kowalski, 2011; Nowak, 2014; Skalski, 2017)
5. Sposób zapisu w bibliografii

Spis bibliografii musi być sporządzony w kolejności alfabetycznej, zgodnie ze standardami APA (http://www.apastyle.org). Poszczególne źródła bibliograficzne (nie mniej niż 15 pozycji literatury) powinny być zapisane zgodnie z poniższymi przykładami. Jeśli tytuły są w języku innym niż angielski, należy umieścić  tytuł w języku angielskim w nawiasach kwadratowych.

 • Książka autorska (1-3 autorów):
  Griffin, R.W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. [Fundamentals of organization
  management]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Książka pod redakcją:
  Kardas, J.S., Wójcik-Augustyniak, M. (red.). (2017). Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby. [Enterprise management. Environment, processes, systems, resources]. Warszawa: Difin.
 • Książka pod redakcją, dostępna w wersji elektronicznej:
  Ćwik, N. (red.). (2012). Odpowiedzialny Biznes. [Responsible Business]. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/Rola-marketingu-13.pdf.
 • Rozdział w książce:
  Szajczyk, M. (2017). Zarządzanie projektami. W: J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby (s. 358-364).  [Enterprise management. Environment, processes, systems, resources]. Warszawa: Difin.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Podstawka, M., Świrska, A. (2015). Optymalizacja wpływów do budżetów gmin z tytułu subwencji wyrównawczej. [Optimization of revenues to communes' budgets due to the compensatory subsidy]. Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach nr 106. Seria: Administracja i Zarządzanie (33)2015, 173-184.
 • Artykuł posiadający numer DOI:
  Podstawka, M., Świrska, A. (2015). Optymalizacja wpływów do budżetów gmin z tytułu subwencji wyrównawczej. [Optimization of revenues to communes' budgets due to the compensatory subsidy]. Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach nr 106. Seria: Administracja i Zarządzanie (33)2015, 173-184. DOI: xxxx.
 • Źródło internetowe, które nie jest artykułem, książką ani rozdziałem:
  Kowal, N. (2012). Wspólna odpowiedzialność. [Shared Responsibility]. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/Wspólna-odpowiedzialność.pdf.
 • Akt prawny:
  Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. z 2001 r., nr 125, poz. 874 z późn. zm. [Act
  of September 6, 2001. Road Transport]
Wzór układu artykułu znajduje się tutaj.

6. Procedura przesyłania artykułów

Zgłoszenie artykułu przez autora jest możliwe po rejestracji i zalogowaniu na platformie Open Journal Systems: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/znadministracja/about/submissions

Instrukcja dla Autorów znajduje się tutaj.
Druki oświadczenia znajdują się tutaj.
Druki deklaracji znajdują się tutaj.

7. Procedura recenzowania
 • Każdy artykuł ocenia redaktor tematyczny,  a następnie przekazuje redaktorowi naczelnemu. Jeśli artykuł spełnia wymogi merytoryczne oraz odpowiada profilowi czasopisma, redaktor naczelny podejmuje decyzję o skierowaniu artykułu do recenzji.
 • Artykuły zaakceptowane przez redaktora naczelnego i redaktora tematycznego, po uregulowaniu przez autora opłaty,  przekazywane są do dwóch niezależnych  recenzentów z zachowaniem anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces).
 • Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem recenzentów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykuł do druku. Artykuł nie jest dopuszczony do druku w przypadku jednej lub dwóch recenzji negatywnych.
      Stosowane są następujące oceny i procedury:

  
    A:       Praca bardzo dobra – przyjmowana jest do druku bez odsyłania jej do autora. Autor otrzymuje informację 
                 o pozytywnej recenzji.
    
  B:       Praca wymagająca poprawy:
 • przesyłana jest autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta/recenzentów. Następnie poprawiony artykuł wraz z odpowiedziami na uwagi zawarte w recenzji/recenzjach musi zostać ponownie przesłany przez autora do redakcji. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku.
 • przesyłana jest autorowi w celu dokonania gruntownych zmian wskazanych przez recenzenta. Następnie poprawiony artykuł, wraz z odpowiedziami na uwagi zawarte w recenzji, musi zostać ponownie przesłany do redakcji. Praca ponownie zostaje przekazana do recenzji, a autor może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowej recenzji poprawionej wersji pracy.
      C:        Praca słaba –  nie jest zakwalifikowana do opublikowania i nie może być ponownie przedłożona do oceny.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją jest zamieszczana w każdym numerze Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie”.

Formularz recenzji do pobrania tutaj.

8. Opłata za opublikowanie artykułu


Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi 492 zł brutto. W przypadku niedopuszczenia artykułu do publikacji, w wyniku uzyskania negatywnej recenzji, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł za każdą wykonaną recenzję. Niewykorzystana kwota jest zwracana autorowi/autorom.

                  Opłatę należy wnieść na konto:

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Nr konta 19 1240 2685 1111 0000 3656  3195
koniecznie z dopiskiem:
„Publikacja artykułu w Zeszytach Naukowych Seria: Administracja i Zarządzanie,
 imiona i nazwiska autorów”

UWAGA! 
Do końca 2021 roku autorzy artykułów są zwolnieni z opłaty.