Szanowni Państwo!
Informujemy, że znajdujecie się na archiwalnej stronie Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nowa strona jest dostępna pod adresem: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i w 2021 roku otrzymało 40 pkt
.


Czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” (ISSN 2082-5501) publikuje wyniki badań poświęconych problematyce zarządzania i administracji. Czasopismo ma charakter międzynarodowy. Problemy badawcze w nim podejmowane odnoszą się do zagadnień stanowiących przedmiot badań prowadzonych przez środowiska akademickie na całym świecie w obszarze zarządzania i administracji. Skład Rady Naukowej oraz struktura zespołu recenzentów pochodzi z zagranicznych oraz krajowych ośrodków badawczych i akademickich. Wydawcą jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych.

       Czasopismo wydawane jest od 2002 roku (jako kwartalnik od 2009 roku). Wraz z rozwojem zmieniało swoją nazwę. W latach:
  • 2002-2006 „Menedżer” (ISSN 1644-308X);
  • 2006-2009 „Zeszyty Naukowe. Seria: Administracja i Zarządzanie” (ISSN 1896-5822);
  • 2009-2010 „Zeszyt Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie” (ISSN 1896-5822);
  • 2010-obecnie „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” (ISSN 2082-5501).
      Misją czasopisma jest stworzenie pluralistycznego forum wymiany opinii naukowych oraz upowszechnianie osiągnięć nauki w dziedzinie nauk społecznych poprzez publikowanie zaawansowanych teoretycznie i osadzonych empirycznie wyników badań z zakresu: nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji (administracja i polityki publiczne), ekonomii i finansów, nauk prawnych (prawo administracyjne i gospodarcze), które cechują się oryginalnością w warstwie teoretycznej i praktycznego zastosowania. Artykuły publikowane na łamach czasopisma prezentują szeroką gamę nowatorskich perspektyw badawczych i metodologicznych. O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma świadczy rosnące grono autorów i recenzentów zagranicznych.
       Artykuły publikowane są w języku angielskim, w wersji papierowej i elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Wersje papierowa i elektroniczna są tożsame. Czasopismo działa na zasadzie „open-access”. Pełne teksty artykułów dostępne są stronie internetowej czasopisma oraz w repozytorium  UPH w Siedlcach pod adresem: repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/163.  Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne).

                                                              licencja by nc.eu
                                          https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl

      Do 2017 roku Czasopismo ukazywało się na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska: (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl////)
     Redakcja czasopisma prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.
     Przyjęty przez czasopismo model biznesowy opiera się na założeniu, iż pozyskiwane środki finansowe w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem czasopisma oraz na doskonalenie standardów wydawniczych.
     Czasopismo jest w wykazie B czasopism naukowych (Komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce). W kolejnych latach punktacja kształtowała się następująco: 2021 - 40 punktów; 2020 - 20 punktów; 2019 - 20 punktów; 2018 rok – 9 punktów; 2017 rok – 9 punktów; 2016 rok – 9; 2015 rok – 9 punktów; 2014 rok – 8 punktów; 2013 rok – 8 punktów; 2012 rok – 6 punktów; 2011 rok – 2; 2010 rok – 2; 2009 rok – 2 punkty.