pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 41 (114) 2017

Inna Kulish
Кластерообразование на сельских территориях Украины (Powstawanie klastrów na obszarach wiejskich Ukrainy) 
pobierz
pobrane pdf
Natallia Bandarenka
Personal remittances in Belarus: trends and challenges (Prywatne przekazy pieniężne na Białorusi: trendy i wyzwania)
 pobierz
pobrane pdf
Anna Dudkowska
Analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek notowanych na rynku podstawowym GPW
pobierz
pobrane pdf
 
Sylwester Kozak
The role and importance of the small business sector in the economic development of the Mazowieckie Province (Rola sektora małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym województwa mazowieckiego)
pobierz
pobrane pdf
Monika Wakuła
The level of indebtedness of communes in the area of Ostrołęka-Siedlce subregion (Poziom zadłużenia gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego)
 pobierz 
pobrane pdf
Agata Paluch, Jevgenijs Kurovs
Zarządzanie dochodem osobistym gospodarstw domowych
 pobierz
pobrane pdf
Edward Jakubowski
Obszary inteligentnych specjalizacji jako potencjał dla rozwoju województwa lubuskiego
 pobierz
pobrane pdf
Marek Niewęgłowski, Marek Gugała, Bogusław Włodarczyk
Ocena ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych
 pobierz
pobrane pdf
Anna Pietruszka-Ortyl
Intangible resources in strategic management of organizations (Zasoby niematerialne w strategicznym zarządzaniu organizacjami)
 pobierz
pobrane pdf
Kateryna Machulska
Communication Strategies and Tactics as Key Points of Business Development (Strategie і taktyki komunikacyjne jako kluczowe punkty rozwoju biznesu)
 pobierz
pobrane pdf
Seweryn Cichoń, Urszula Knop
The concept of strategic management in public administration (Koncepcja zarządzania strategicznego w administracji publicznej)
 pobierz
pobrane pdf
Seweryn Cichoń, Urszula Knop
Strategy and development of organizations in the management of public administration (Strategia a rozwój organizacji w zarządzaniu administracją publiczną)
pobierz
pobrane pdf

Piotr Bernat
The management strategy of the municipality in the context of current development challenges (Strategia zarządzania gminą w świetle aktualnych wyzwań rozwojowych)
pobierz
pobrane pdf
 
Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska
Raising the qualifications of the employees of municipal educational entities (Podnoszenie kwalifikacji pracowników gminnych placówek oświatowych)
pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak, Wioletta Wereda
Contemporary trends in the area of recruitment of employees as internal stakeholders of the organization (Współczesne trendy w obszarze pozyskiwania pracowników jako wewnętrznych interesariuszy organizacji)
pobierz
pobrane pdf
 
Elżbieta Skrzypek, Florina Pinzaru
Marka jako ważny element marketingu
 pobierz
pobrane pdf
Marina Zelenkevich, Leonid Zelenkevich
Customer perceptions towards innovation products in the sphere of privacy versus security debate (the case of transmission x-ray body scanners in the UK) (Oczekiwania klientów wobec innowacji produktowych w sferze prywatności Versus debata bezpieczeństwa (studium przypadku prześwietleń promieniami rentgenowskimi w Wielkiej Brytanii))
 pobierz
pobrane pdf
Jacek Woźniak
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych w sektorach kreatywnych. Część 1: identyfikacja czynników ryzyka
 pobierz
pobrane pdf
Maija-Helena Kurki, Auri Vesala, Taru Tallgren, Tero Uusitalo
The Key Competences of Successful Project Managers (Kluczowe kompetencje efektywnych menedżerów projektu)
pobierz
pobrane pdf
 
Michał Adam Chomczyk, Zbigniew Chomczyk
Struktura i wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09 P jako baza do określania elementów zunifikowanego języka modelowania UML
pobierz
pobrane pdf
 
Katarzyna Chrostowska-Malak
Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na status obywatela i cudzoziemca w państwie polskim – zagadnienia wprowadzające
pobierz
pobrane pdf

Paweł Krawczyk
Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
 pobierz
pobrane pdf
Przemysław Czernicki
The community property regime in the context of conducting a business activity and acquisition of shares in a limited liability company (Małżeńska wspólność majątkowa a prowadzenie działalności gospodarczej i nabywanie udziałów w spółce z o.o.)
pobierz
pobrane pdf