pobrane pdfSpis treści - Zeszyt nr 25 (98) 2013

Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski, Beata Wiśniewska-Kadżajan, Milena Truba, Dorota Herda
Organizacja wypoczynku i rekreacji na terenach zieleni miejskiej
pobierz
pobrane pdf
Milena Truba, Kazimierz Jankowski, Jolanta Jankowska, Beata Wiśniewska-Kadżajan
Analiza zabezpieczeń przeciwpowodziowych województwa dolnośląskiego
pobierz
pobrane pdf
Krystyna Kubik
Rola menedżera w kształtowaniu etycznych zachowań pracowników w organizacji
pobierz
pobrane pdf 
Janusz Toruński
Znaczenie audytu w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
pobierz
pobrane pdf
Leszek Kozioł
Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego
pobierz
pobrane pdf
Grzegorz Gołębiowski, Anna Melon
Tendencje upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010
pobierz
pobrane pdf
Grażyna Anna Ciepiela, Monika Kur-Kowalska, Jolanta Jankowska
Opłacalność działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych środkowo-wschodniej Polski
pobierz
pobrane pdf
Marek Makowiec, Arkadiusz Potocki
Przywództwo – kierunek na zarządzanie partycypacyjne
pobierz
pobrane pdf
Adam Skrzypek
Paradygmat społeczeństwa opartego na wiedzy w warunkach nowej ekonomii
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Efektywność systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej
pobierz
pobrane pdf
Edyta Bombiak
Użyteczność jakościowych metod ewaluacji kapitału intelektualnego
pobierz
pobrane pdf
Agnieszka Ignyś-Lipowiecka
Udział różnych grup akcjonariuszy w nadzorze nad spółką akcyjną
pobierz
pobrane pdf
Yauheni Kazheunikau
Trendy rozbieżności w Leśnym Regionalnym Planowaniu w Rosji i na Białorusi. Doświadczenia, ocena i skuteczność
pobierz
pobrane pdf
 
Anna Adamus-Matuszyńska
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
Anna Lemańska-Majdzik, Piotr Tomski
O sukcesie przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
Ewa Kowalska-Napora
Systemowe podejście do zaburzeń równowagi
pobierz
pobrane pdf
Andrzej Kuciński
Rada nadzorcza w systemie nadzoru korporacyjnego
pobierz
pobrane pdf
Stanisław Faliński
Mazowieckie samorządy terytorialne jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013
pobierz
pobrane pdf
Beata Wiśniewska-Kadżajan
Przydomowe oczyszczalnie ścieków sposobem rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenach wiejskich
pobierz
pobrane pdf
 
Renata Rasińska, Iwona Nowakowska
Kompetencje pracowników źródłem sukcesu podmiotów leczniczych
pobierz
pobrane pdf
Benedykt Bober, Marcin Olkiewicz
Jakościowe czynniki efektywności procesu świadczenia usług szpitalnych
pobierz
pobrane pdf
Henryk Wyrębek
Uwarunkowania doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej
pobierz
pobrane pdf
Adam Wykowski
Społeczna odpowiedzialność biznesu gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
Marcin Chrząścik
Rola skojarzeń w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej
pobierz
pobrane pdf
Violetta Wróblewska
Źródła stresu w pracy zawodowej menedżerów
pobierz
pobrane pdf
Katarzyna Olejniczak
Efektywne pozyskiwanie wiedzy kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa
pobierz
pobrane pdf
Paweł Skowron
Efektywność w zarządzaniu kapitałem intelektualnym na przykładzie wybranych sektorów
pobierz
pobrane pdf
Zbigniew Ciekanowski
Pozyskiwanie pracowników do organizacji
pobierz
pobrane pdf
Magdalena Mikołajek-Gocejna, Dorota Podedworna-Tarnowska
Wynagrodzenia menedżerów a kreacja wartości spółek
pobierz
pobrane pdf
Anna Rożej
Istota oraz zasady funkcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim
pobierz
pobrane pdf
Anna Jupowicz-Ginalska
Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej – na przykładzie TVN S.A.
pobierz
pobrane pdf
Kinga Pudło, Joanna Wyrwisz
Postawy młodzieży wobec reklamy ambientowej
pobierz
pobrane pdf
Maria Janina Broniewska
Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z administracją publiczną – strategia i zasady
pobierz
pobrane pdf